Ireo Malagasy fefika tao amin’ny nosy Tromelin – Tantara marin’i Tsimiavo / Les Robinsons de l’île Tromelin – L’histoire vraie de Tsimiavo


de

Ny 31 jolay 1701, tao anaty sambo Utile i Tsimiavo. Naondrana antsokosoko tao anatin’ny lakalin’ilay sambo ara-barotra niaraka tamin’ireo Malagasy hafa miisa 159, navarina ho andevo, izy.
Tao anatin’ny alina mikitroka, no nivadika ny rasa : nidona tamin’ny harambato ny Utile ka rendrika. Fefika teo amin’ny nosim-pasika fotsy sy vatovato kely iray, very eo afovoan’ny ranomasimbe Indiana ireo nieren-doza.
Rehefa lasa niondrana tamin’ny lakan-drafitra kely ireo tantsambo fotsy dia ry Tsimiavo sy ny namany sisa tavela, hadino teo. Ahoana ny hivoahana velona eto amin’ity nosy kely eto amin’ny faran’ny tany ity ? Izay no fanamby niandry azy ireo. Nandritra ny andro maromaro, volana maro, taona maro dia nahavita fahagagana ny herim-po sy ny fahaizan’izy ireo namorona….

Lesona mampangoraka ho an’ny zanak’olombelona, nampiana ny tahirin-kevitra mikasika ny iraka momba ny haifahagola nataon’i Max Guérout tao Tromelin, ilay nosin’ireo andevo hadino.

 

Le 31 juillet 1761, Tsimiavo est à bord de l’Utile. Elle a été embarquée clandestinement dans les cales de ce navire de commerce avec 159 autres esclaves malgaches.
Au cœur de la nuit, leur destin bascule : l’
Utile heurte un récif de corail et fait naufrage. Les rescapés échouent sur un îlot de sable blanc et de cailloux, perdu au milieu de l’océan Indien.
Quand l’équipage blanc prend le large sur une embarcation de fortune, Tsimiavo et les siens se retrouvent seuls, oubliés de tous. Comment survivre sur cet îlot du bout du monde ? C’est le défi qui les attend. Pendant des jours, des mois, des années, leur courage et leur ingéniosité vont faire des miracles…
Une poignante leçon d’humanité, complétée par un dossier sur les missions archéologiques menées par Max Guérout sur Tromelin, l’île des esclaves oubliés.

Prix: 16.000 Ar, - €

Commander